Medeniýet

“Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy”
“Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň medeniýet bölüminde ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl gymmatlyklarynyň sanawyna goşulan “Türkmeniň keşdeçilik sungaty”, “Türkmen milli halyçy...

26.07.2023 Dowamy


Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri hormatlanyldy
Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri hormatlanyldy

Türkmenabat şäher häkimliginde ýakynda geçirilen halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden welaýatymyzyň türgenlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy. Dabaranyň çäklerinde şu aýyň dowamynda geçirile...

26.07.2023 Dowamy


“Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi
“Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda ýakynda dabaraly ýagdaýda birinji tapgyry açylyp ulanylma...

25.07.2023 Dowamy


“Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Kanun we zenan mertebesi” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukaddesligi, ahlak terbiýesi...

25.07.2023 Dowamy


Ruhy daýanç we şamçyrag
Ruhy daýanç we şamçyrag

     Gyzykly kitaplar ynsan durmuşyna täsir etmek bilen, ýakyn dosta, maslahatça we ýol görkezijä öwrülýärler. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby hem özünde şeýle sypatlary jem...

25.07.2023 Dowamy


Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

     Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat we Saýat etrap komitetleri tarapyndan Sakar şäherindäki medeniýet öýünde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabarada çyk...

22.07.2023 Dowamy


Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

     Gyzykly kitaplar ynsan durmuşyna täsir etmek bilen, ýakyn dosta, maslahatça we ýol görkezijä öwrülýärler. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitaby hem özünde şeýle sypatlary jem...

22.07.2023 Dowamy


Taryhy gymmatlyk tapyldy
Taryhy gymmatlyk tapyldy

Ýakynda Türkmenabat şäherindäki Beýik Watançylyk urşy muzeýinde Türkmenabat serhet birikmesiniň Ýaşyldepe serhet galasynyň harby gullukçylary tarapyndan tapylan taryhy gymmatlyk bilen tanyşlyk çäresi geçirildi. Has takygy, serhetçiler gadymy küýze...

20.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.