Medeniýet

«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi
«Gülüň owadan» bäsleşigine badalga berildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň yglan etmeginde türkmen zenanlarynyň arasynda «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň etrap-şäher tapgyrlary geçirilip başlandy. Halaç, Saýat,...

13.07.2023 Dowamy


Täjigistandaky aýdym bäsleşigine gatnaşdylar
Täjigistandaky aýdym bäsleşigine gatnaşdylar

Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde zehinli ýaş aýdymçylaryň III halkara bäsleşigine Çärjew etrabyndaky çagalar sungat mekdebiniň hor topary hem gatnaşdy. Ilgar Atahanowyň ýolbaşçylygyndaky bu topar bäsleşikde Rejep Allaýarowyň sazyna, Gurba...

13.07.2023 Dowamy


Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!
Çaga eziz, edebi ondan-da eziz!

Bagtyýar geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesliň akylly-başly, edepli-ekramly, ylymly-bilimli, halkyny, Watanyny söýýän ilhalar adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda aladalanmak hemmämiziň öňümizde duran möhüm meseleleriň biridir. Bu ugurdaky anyk wezipel...

13.07.2023 Dowamy


“Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi
“Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymy...

11.07.2023 Dowamy


Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç çeper halyçylyk kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriniň gatnaşmagynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” atly ýylynda Gahryma...

10.07.2023 Dowamy


Çagalar baglarynyň iň gowy şepagat uýasy kesgitlenildi
Çagalar baglarynyň iň gowy şepagat uýasy kesgitlenildi

     Welaýat Baş bilim müdirliginiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki 32-nji çagalar bagynda çagalar baglarynyň şepagat uýalarynyň arasynda yglan edilen bäsleşigiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.      «Körpe nesli...

10.07.2023 Dowamy


Lebaply döredijilik işgärleri Arkadag şäherine gezelenç etdiler
Lebaply döredijilik işgärleri Arkadag şäherine gezelenç etdiler

          Lebap welaýatynyň wekilleri Türkmenistanyň medeniýet-sungat we döredijilik işgärleriniň hatarynda Arkadag şäherine guralan gezelenje gatnaşdylar. «Türkmenistan» gazetiniň habar berşi ýaly, täze «akylly» şähere ge...

07.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.