Medeniýet

Milli mirasym — ruhy hazynam
Milli mirasym — ruhy hazynam

     Türkmenabat şäher merkezi kitaphanasynyň guramagynda geçirilen çäre «Milli mirasym — ruhy hazynam» diýlip atlandyryldy. Çärede hormatly Prezidentimiziň kitaplarynda milli mirasymyzyň, gadymy gymmatlyklarymyzyň, däp-dessurlarymyzyň...

01.08.2023 Dowamy


Awgustda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçiriler
Awgustda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçiriler

Awgust aýynda Lebap welaýatynda «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçiriler. Geljek aýda diňe bir gündogar sebitde däl, eýsem, bu bäsleşigiň Daşoguz we Mary welaýatlary boýunça hem ýeňijileri belli bolar. Şeýle hem «Ýaňlan, Diýarym!»...

01.08.2023 Dowamy


ŞOWHUNA BESLENÝÄR — ŞADYÝAN TOMUS
ŞOWHUNA BESLENÝÄR — ŞADYÝAN TOMUS

Şu günler Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Ýurdumyzyň bagtyýar körpeleri bu möwsümde özleriniň çagalyk döwrüniň iň şadyýan pursatlaryny başdan geçirýärler. Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly...

31.07.2023 Dowamy


Magtymguly Pyraga bagyşlanan çeper okaýyşlar guraldy
Magtymguly Pyraga bagyşlanan çeper okaýyşlar guraldy

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasynda «Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag» atly çeper okaýyşlar guraldy. Şu medeniýet ojagy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi...

26.07.2023 Dowamy


“Kalbymyzy buýsandyrýan kitap”
“Kalbymyzy buýsandyrýan kitap”

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde edara-guramada zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň p...

26.07.2023 Dowamy


“Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy”
“Milli gymmatlyklarymyz – adamzadyň hazynasy”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň medeniýet bölüminde ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl gymmatlyklarynyň sanawyna goşulan “Türkmeniň keşdeçilik sungaty”, “Türkmen milli halyçy...

26.07.2023 Dowamy


Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri hormatlanyldy
Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri hormatlanyldy

Türkmenabat şäher häkimliginde ýakynda geçirilen halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden welaýatymyzyň türgenlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy. Dabaranyň çäklerinde şu aýyň dowamynda geçirile...

26.07.2023 Dowamy


“Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi
“Arkadag şäheri bagtyýarlyk mesgeni” atly söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda ýakynda dabaraly ýagdaýda birinji tapgyry açylyp ulanylma...

25.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.