Medeniýet

Pähim paýhas ummany- Magtymguly Pyragy
Pähim paýhas ummany- Magtymguly Pyragy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk toýy barada döreden täze goşgy setirlerini tanyşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar g...

25.08.2023 Dowamy


Awgust maslahaty geçirildi
Awgust maslahaty geçirildi

    Welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýen at bilen bilim işgärleriniň däbe öwrülen awgust maslahaty geçirildi. Welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň mejlisler zalynda guralan...

24.08.2023 Dowamy


“Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynda bölüminde zähmet çekýän zenanlaryň gatnaşmagynda zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukad...

23.08.2023 Dowamy


Bilim dokaýan hojalyklaryň sany artýar
Bilim dokaýan hojalyklaryň sany artýar

     Hojambaz etrabynyň obalarynda gadymdan gelýän kilimçilik senedi nesilden nesile geçirilip, mynasyp derejede dowam etdirilýär. Etrabyň Mekan geňeşliginiň hojalyklarynda bolsa bu iş has guramaçylykly ýola goýlupdyr. Şu geňeşligiň...

22.08.2023 Dowamy


Baş baýrama aýdym-sazly çykyşlary taýýarlaýar
Baş baýrama aýdym-sazly çykyşlary taýýarlaýar

     Hojambaz etrap Medeniýet merkeziniň «Şatlyk» halk aýdym we tans topary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna täze eserleri sowgat getirýär. Alijan Umarowyň ýolbaşçylygyndaky topar baş baýrama «Garaşsyzlyk ― buýsanj...

21.08.2023 Dowamy


“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar”
“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýi...

21.08.2023 Dowamy


Türkmenabatda suratkeşleriň bir hepdelik duşuşygy geçirilýär
Türkmenabatda suratkeşleriň bir hepdelik duşuşygy geçirilýär

15-nji awgustda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Lebap welaýat şahamçasynyň Sergiler zalynda suratkeşleriň döredijilik duşuşygy öz işine başlady. Türkmenabat şäherinde ikinji gezek geçirilýän suratkeşleriň döredijilik maslahatyna ýurdumyzyň...

19.08.2023 Dowamy


Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen
Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen

Köýtendag etrap merkezi kitaphanasynda «Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen» diýen at bilen döredijilik agşamy geçirildi. Nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli guralan çärä şu etrabyň wekilleri bilen bir...

19.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.