Sport

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebinde geçirilen çäre barada

Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede guralýan ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary hormatly Prezidentimiziň sporty hem...

08.12.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň sport we bedenterbiýe bölüminde geçirilen çäre

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda adam saglygyna iň gymmatly hazyna hökmünde garalýar. “Sagdyn bedende – sagdyn ruh” pähimden ugur alýan halkymyz hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen bedent...

29.11.2023 Dowamy


Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda  küşt boýunça etrap çempionaty geçirildi
Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda küşt boýunça etrap çempionaty geçirildi

Dänew etrabynyň 1-nji sport mekdebinde 8, 10, 12, 14 we 16 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda küşt boýunça etrabyň açyk çempionaty geçirildi. Oňa ýaş türgenleriň 150-ä golaýy gatnaşdy. Olar  — adaty, rapid we blis görnüşleri boýunça öz aralarynd...

08.11.2023 Dowamy


Türkmenabatda futbol baýramçylygy geçirildi
Türkmenabatda futbol baýramçylygy geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 12-nji we 14-nji sport mekdepleriniň binýadynda 2009-njy ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça welaýatymyzyň birinjiligi geçirildi. Oňa Türkmenabat şäheriniň we Kerki, Hojambaz, Darganata, Dänew, Çärjew, Saýat, K...

23.10.2023 Dowamy


Çempionlar belli boldy
Çempionlar belli boldy

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde tennis boýunça ýaşlaryň arasynda welaýatyň çempionaty geçirildi. Oňa 2005—2008-nji, 2009—2010-njy, 2011—2012-nji ýyllarda doglan oglanlar we gyzlar gatnaşdylar. Bäsleşige welaýat merkezinden we Çärjew et...

20.10.2023 Dowamy


Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky ýeňşi
Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky ýeňşi

Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow ýarym agyr agram derejesinde 8-nji oktýabrda ABŞ-nyň San-Diego şäherinde Bellator 300 bäsleşiginiň çäginde özüniň nobatdaky duşuşygyny geçirdi we polşaly garşydaşy Maseý Rožanskiden üstün çykdy. Munuň özi onuň Bellato...

11.10.2023 Dowamy


Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy
Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

Lebaply türgen Aýnur Amanowa Hytaý Halk Respublikasynda geçirilen ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynda kuraş boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Ol 52 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşdy. Şeýle hem sportuň şu görnüşi boýunça erkekleriň arasynda...

11.10.2023 Dowamy


Kubok almak ugrunda ýaryşdylar
Kubok almak ugrunda ýaryşdylar

Türkmenabat şäherindäki 11-nji sport mekdebiniň «Zähmet» stadionynda ýeňil atletika boýunça welaýatyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Saýat, Çärjew, Dänew, Halaç we Köýtendag etraplaryndan oglan-gyzlaryň 155-si gat...

30.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.