Ykdysadyýet

Himiýa zawodynda alty aýyň dowamynda 186 tonna elektrolit öndürildi
Himiýa zawodynda alty aýyň dowamynda 186 tonna elektrolit öndürildi

Türkmenabadyň himiýa zawodynda ýylyň başyndan bäri oba hojalygy üçin möhüm bolan fosforly mineral döküniniň, ýagny ammonili superfosfatyň meýilnamada bellenilen 126 müň 500 tonnasyna derek 135 müň tonnadan gowragy öndürilip, bu baradaky meýilnama 106...

21.07.2023 Dowamy


Dökün zawody gurlar
Dökün zawody gurlar

Günorta Koreýanyň senagat ministri Li Çang Yang Günorta Koreýanyň kompaniýalarynyň Balkan we Lebap welaýatlarynda amala aşyryljak iki sany dökün zawodynyň gurluşygynda alyp barjak işlerine Türkmenistanyň goldaw berjekdigine ynam bildirdi. Günorta Kor...

21.07.2023 Dowamy


Mynasyp goşant goşýarlar
Mynasyp goşant goşýarlar

     Lebap welaýatynyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşigi ilaty oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmäge mynasyp goşant goşýar. Şu ýylyň degişli görkezijileri boýunça «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde şertnama esasynda bakjaçy-k...

21.07.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär
Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär

     Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň 3 million 81 müň 156 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde gaty...

20.07.2023 Dowamy


Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär
Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär

Şu ýyl Saýat etrabynda güýzlük ekinleriň ýüzlerçe gektary ekildi. Has takygy, etrapda 3140 gektara şaly, 250 gektara ýeralma, 150 gektara sogan, 108 gektara sarymsak, 140 gektara pomidor, 260 gektara käşir, 1465 gektara mäş, 540 gektara mekgejöwen...

20.07.2023 Dowamy


Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär
Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär

     Çärjew etrabynyň «Miras» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Şirin Jumaýewa şu ýyl özüne berkidilen ýerden 10,5 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär. 25 ýyllyk iş tejribesi bolan kärendeçi zenanyň 3 gektar ýeri bar. Ol her gektar...

20.07.2023 Dowamy


Netijeli işler alnyp barylýar
Netijeli işler alnyp barylýar

     Ilatyň şöhlat önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki «Wilanta`s» hususy kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlarda öndürilen döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu hususy kärh...

18.07.2023 Dowamy


Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär
Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

18.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.