Ykdysadyýet

Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär
Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär

Şu ýyl Saýat etrabynda güýzlük ekinleriň ýüzlerçe gektary ekildi. Has takygy, etrapda 3140 gektara şaly, 250 gektara ýeralma, 150 gektara sogan, 108 gektara sarymsak, 140 gektara pomidor, 260 gektara käşir, 1465 gektara mäş, 540 gektara mekgejöwen...

20.07.2023 Dowamy


Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär
Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär

     Çärjew etrabynyň «Miras» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Şirin Jumaýewa şu ýyl özüne berkidilen ýerden 10,5 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär. 25 ýyllyk iş tejribesi bolan kärendeçi zenanyň 3 gektar ýeri bar. Ol her gektar...

20.07.2023 Dowamy


Netijeli işler alnyp barylýar
Netijeli işler alnyp barylýar

     Ilatyň şöhlat önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki «Wilanta`s» hususy kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlarda öndürilen döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu hususy kärh...

18.07.2023 Dowamy


Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär
Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

18.07.2023 Dowamy


Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar
Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar

     Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary esasynda nah ýüplükleriň 14-lik, 17-lik, 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşl...

17.07.2023 Dowamy


Ýokary görkezijilere eýe bolunýar
Ýokary görkezijilere eýe bolunýar

     Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda çig mallary gaýtadan işlemekde ýokary görkezijilere eýe bolunýar. Üstümizdäki ýylyň geçen alty aýynda bu görkeziji 227,4 müň tonnadan gowraga barabar boldy. Munuň özi degişli meýilnama...

17.07.2023 Dowamy


Önümçilik güýçli depginde artýar
Önümçilik güýçli depginde artýar

     Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda 24 million 437 müň 745 manatlyk gurluşyk önümleri öndürildi. Has takygy, bu döwürde kerpijiň 189 müň 960 manatlygy, demirbeton önümleri...

17.07.2023 Dowamy


«Ak Pamyk» 1,4 müň tonna önüm öndürdi
«Ak Pamyk» 1,4 müň tonna önüm öndürdi

Türkmenabat şäherindäki «Ak Pamyk» fabriginde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda hem pamyk önümleriniň 1 müň 417 tonnasy, pul hasabynda bolsa 3 million 803 müň 243 manatlygy öndürilip, ýarym ýyllyk iş meýilnamasy üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde l...

14.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.