Ykdysadyýet

Lebapda alty aýda 11 milliard manatlyga golaý senagat önümleri öndürildi
Lebapda alty aýda 11 milliard manatlyga golaý senagat önümleri öndürildi

     Şu ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatynda öndürilen senagat önümleriniň möçberi hereket edýän nyrhlarda 10 milliard 967,2 million manada barabar boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar ― iýun aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen d...

27.07.2023 Dowamy


Hytaýdaky sergä çagyrylýar
Hytaýdaky sergä çagyrylýar

Lebap welaýatynyň hususyýetçileriniň sentýabr aýynda Hytaýda geçiriljek halkara intellektual sergä gatnaşmagy mümkin. Çünki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýty hususy düzümleriň agzalarynyň Hytaýyň günorta-günbatar se...

25.07.2023 Dowamy


«Demirbetonkonstruksiýa» 24,4 million manatlyk önüm öndürdi
«Demirbetonkonstruksiýa» 24,4 million manatlyk önüm öndürdi

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda 24 million 437 müň 745 manatlyk gurluşyk önümleri öndürildi. Has takygy, bu döwürde kerpijiň 189 müň 960 manatlygy, demirbeton önümleriniň 12 müň 900 kub m...

25.07.2023 Dowamy


Galla önümleriniň önümçiliginde ýokary netijeler gazanylýar
Galla önümleriniň önümçiliginde ýokary netijeler gazanylýar

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

24.07.2023 Dowamy


Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi eksportuň mukdaryny artdyrýar
Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi eksportuň mukdaryny artdyrýar

Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde şu ýylyň ýanwar—iýun aýlarynda hem nah ýüplükleriň 1 müň 420 tonnasy taýýarlanyldy. Fabrikde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary...

24.07.2023 Dowamy


47,4 müň tonna şaly ýygnamagy meýilleşdirýärler
47,4 müň tonna şaly ýygnamagy meýilleşdirýärler

     Lebap welaýatynyň ekerançylary 2023-nji ýylda 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekip, ondan 47 müň 400 tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýärler. Häzirki wagtda bugdaý hasyly ýygnalan meýdanlarda beýleki aralyk ekinler bilen birlikde ş...

24.07.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

     Lebap «Azyk» önümçilik birleşiginde gowaçanyň çigidi gaýtadan işlenilip, ösümlik ýagy we mallara ot-iýmlik üçin ulanylýan sarun, harpyk ýaly önümler, şeýle-de kir ýuwujy sabynlar öndürilip, sarp edijilere ýetirilýär. Bu kuwwatl...

22.07.2023 Dowamy


«Ussat bagban» bäsleşigi geçirildi
«Ussat bagban» bäsleşigi geçirildi

     Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan eden «Ussat bagban» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa welaýatymyzyň etraplaryndan bagbanlaryň 10-dan gow...

22.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.