Ykdysadyýet

Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar
Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar

     Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary esasynda nah ýüplükleriň 14-lik, 17-lik, 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşl...

17.07.2023 Dowamy


Ýokary görkezijilere eýe bolunýar
Ýokary görkezijilere eýe bolunýar

     Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda çig mallary gaýtadan işlemekde ýokary görkezijilere eýe bolunýar. Üstümizdäki ýylyň geçen alty aýynda bu görkeziji 227,4 müň tonnadan gowraga barabar boldy. Munuň özi degişli meýilnama...

17.07.2023 Dowamy


Önümçilik güýçli depginde artýar
Önümçilik güýçli depginde artýar

     Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda 24 million 437 müň 745 manatlyk gurluşyk önümleri öndürildi. Has takygy, bu döwürde kerpijiň 189 müň 960 manatlygy, demirbeton önümleri...

17.07.2023 Dowamy


«Ak Pamyk» 1,4 müň tonna önüm öndürdi
«Ak Pamyk» 1,4 müň tonna önüm öndürdi

Türkmenabat şäherindäki «Ak Pamyk» fabriginde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda hem pamyk önümleriniň 1 müň 417 tonnasy, pul hasabynda bolsa 3 million 803 müň 243 manatlygy öndürilip, ýarym ýyllyk iş meýilnamasy üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde l...

14.07.2023 Dowamy


Tejribe-synag abatlaýyş zawodyndaky işleriň möçberi 1,5 million manatlykdan geçdi
Tejribe-synag abatlaýyş zawodyndaky işleriň möçberi 1,5 million manatlykdan geçdi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda şu ýylyň alty aýynda meýilnama boýunça kesgitlenilen 934 müň manatlygyň ýerine 1 million 561 müň manatlyk möçberdäki işler ýerine ýetirildi. Bu ýerde oba hojalyk işlerinde ulanylýan dürli kysymly teh...

14.07.2023 Dowamy


«Altyn bürgüt» içerki bazardaky ornuny giňeldýär
«Altyn bürgüt» içerki bazardaky ornuny giňeldýär

     «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda ýylyň başyndan bäri polipropilen turbalaryň 350 tonnadan gowragy öndürildi. Şeýle hem hususy kärhanada bar bolan döwrebap enjamlaryň kömegi bilen 520 tonna haltalyk mata öndürilip, müşderilere...

11.07.2023 Dowamy


Galla borçnamalaryny amal etýärler
Galla borçnamalaryny amal etýärler

     Lebap welaýatynda käbir hojalyklar galla tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda amal etdiler.      Şolaryň hatarynda 835 gektar ýerden 1670 tonna hasyl alan Kerki etrabynyň «Hatap» daýha...

10.07.2023 Dowamy


Halaçly daýhan her gektardan 50 tonna çenli pomidor almagy meýilleşdirýär
Halaçly daýhan her gektardan 50 tonna çenli pomidor almagy meýilleşdirýär

     Halaç etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginde ekilen 10 gektar pomidoryň deň ýarysy janypkeş daýhan Baýram Berdimyradowa degişlidir. Baýram ýaş bolsa-da, bu ýeňil bolmadyk kesbiň abyny-tabyny kemsiz ele alypdyr. Şol sebäpli, onuň...

10.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.