Täzelikler

“Ejeli günleriň eşreti”
“Ejeli günleriň eşreti”

Türkmen halkymyzyň gadymy milli mirasynyň ajaýyp bölegi bolan milli senetlerimizi we nepis zenan el işlerini wagyz etmek boýunça “Ejeli günleriň eşreti” ady bilen aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

17.08.2023 Dowamy


Dört döwlete eksport edýär
Dört döwlete eksport edýär

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyndan (SNGIZ) 2023-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda Özbegistana, Owganystana, Gruziýa, Birleşen Arap Emirliklerine nebit önümleri eksport edildi. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda benziniň 24,5 müň tonnasy Özbegistana...

17.08.2023 Dowamy


Bäş medal bilen öz goşandyny goşdular
Bäş medal bilen öz goşandyny goşdular

Türkmenistanly türgenler Belarusda geçirilen GDA-nyň II oýunlarynda 18 medal gazandylar. Bu üstünlige lebaply türgenler bäş medal bilen goşant goşdular. Ozal hem habar berşimiz ýaly, dzýudo boýunça geçirilen ýaryşlarda Türkmenabat şäherindäki 10-n...

17.08.2023 Dowamy


Mynasyp zähmet sowgatlary bilen
Mynasyp zähmet sowgatlary bilen

Başlarymyzyň täji bolan ata Watanymyzyň baş baýramyny — beýik Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny mynasyp garşylamak, uly toýa sowgatly barmak her bir edara-kärhananyň zähmetkeşler köpçüliginiň baş maksadydyr. Şeýle ählihalk hereketine ruhubelentlik bilen...

17.08.2023 Dowamy


Ykdysadyýetde ösüş gazanylýar
Ykdysadyýetde ösüş gazanylýar

Akkumulýator önümçiligi bilen meşhur bolan «Kökçi» hojalyk jemgyýetinde öndürilýän önümler içerki bazary doly üpjün etmek bilen birlikde goňşy döwletlere-de eksport edilýär. Ýurdumyzda akkumulýator öndürmek bilen meşgullanýan «Kökçi» hojalyk jemgy...

15.08.2023 Dowamy


«Berk senagat» bitum mastikasynyň önümçiligini ilerledýär
«Berk senagat» bitum mastikasynyň önümçiligini ilerledýär

Türkmenabat şäherindäki «Berk senagat» hususy kärhanasynda gurluşyk işlerinde zerur bolan bitum mastikasyny öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Hususy kärhanada her aýda bu zerur gurluşyk önüminiň 25-30 tonna golaýy öndürilýär. Bu ýerde şu ýyl...

15.08.2023 Dowamy


Nepislik äleminiň soltany
Nepislik äleminiň soltany

Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda «Nepislik äleminiň soltany» diýen at bilen guralan aýdym-sazly dabara hem turuwbaşdan şatlyk-şowhuna beslendi. Welaýat häkimligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan gurala...

15.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly
Türkmenistanyň Halk Maslahaty – Geňeşli iliň döwletli ýoly

     Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat hem-de Kerki etrap komitetleriniň, Kerki etrap häkimliginiň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we j...

15.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.