Täzelikler

"Belarusdan 2023"-den  iki medal
"Belarusdan 2023"-den iki medal

Şu günler Belarus Respublikasynda dowam edýän GDA-nyň II oýunlarynda lebaply dzýudoçylar medallaryň ikisine mynasyp boldular. Zenanlaryň arasynda 40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Türkmenabat şäherindäki 10-njy orta mekdebiň okuwçysy...

12.08.2023 Dowamy


Batyr Abdyllaýew welosipedli iki aýda 4 müň kilometrden gowrak ýol geçdi
Batyr Abdyllaýew welosipedli iki aýda 4 müň kilometrden gowrak ýol geçdi

     Syýahatçy Batyr Abdyllaýew mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyna we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlan uzak aralyga syýahatyny tamamlady. Dänew ― Aşgabat ― Magtymguly ― Garabogaz ― Awaza ― Aşgabat...

12.08.2023 Dowamy


Önümiň ösüşi artýar
Önümiň ösüşi artýar

     Türkmenabadyň «Ak pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň nah ýüplük egriji fabrik...

12.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy
Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy

     Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komiteti ,Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat geňeşiniň we Lebap welaýat tary...

11.08.2023 Dowamy


Türkmenabat şäherindäki mekdep tehnologik ugurlara ýöriteleşdiriler
Türkmenabat şäherindäki mekdep tehnologik ugurlara ýöriteleşdiriler

     Bosagada duran täze okuw ýylynda Türkmenabat şäherinde tehnologiki derslere ýöriteleşdirilen ilkinji mekdep işe girişer. Bu babatda ders bermek hukuk ygtyýarlylygy şäherdäki 32-nji orta mekdebe berildi. Has takygy, mekdepde täz...

10.08.2023 Dowamy


«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

     Darganata etrap häkimliginde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmaklarynda «Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda edilen çykyşlarda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşlerini hem-de jebisligini...

10.08.2023 Dowamy


Ösüş gazanylýar
Ösüş gazanylýar

     «Türkmengaz» döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde suwuklandyrylan gazy we gaz kondensatyny öndürmekde netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda...

10.08.2023 Dowamy


«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär
«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär

     Şu günler welaýat Baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynyň mekdebe taýýarlaýyş toparlarynyň körpeleriniň arasynda yglan eden «Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik ru...

10.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.