Täzelikler

Türkmenabat şäherindäki mekdep tehnologik ugurlara ýöriteleşdiriler
Türkmenabat şäherindäki mekdep tehnologik ugurlara ýöriteleşdiriler

     Bosagada duran täze okuw ýylynda Türkmenabat şäherinde tehnologiki derslere ýöriteleşdirilen ilkinji mekdep işe girişer. Bu babatda ders bermek hukuk ygtyýarlylygy şäherdäki 32-nji orta mekdebe berildi. Has takygy, mekdepde täz...

10.08.2023 Dowamy


«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

     Darganata etrap häkimliginde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmaklarynda «Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda edilen çykyşlarda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşlerini hem-de jebisligini...

10.08.2023 Dowamy


Ösüş gazanylýar
Ösüş gazanylýar

     «Türkmengaz» döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde suwuklandyrylan gazy we gaz kondensatyny öndürmekde netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda...

10.08.2023 Dowamy


«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär
«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär

     Şu günler welaýat Baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynyň mekdebe taýýarlaýyş toparlarynyň körpeleriniň arasynda yglan eden «Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik ru...

10.08.2023 Dowamy


Täze okuw ýylyna taýýar
Täze okuw ýylyna taýýar

     Saýat etraby indi üç ýyldan bäri täze okuw ýylyny täze bilim ojaklarynyň açylyş dabaralary bilen garşylaýar. Soňky üç ýylyň dowamynda etrapda şu ýyl dördünji bilim ojagy ― Sakar şäherinde 600 orunlyk orta mekdep açylyp, ulanylmaga...

09.08.2023 Dowamy


Kümüş medala mynasyp boldy
Kümüş medala mynasyp boldy

     Seýdili agyr atletikaçy Ali Babamyradow Belarus Respublikasynda geçirilýän GDA-nyň II oýunlarynda 55 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldy. Ştangany silterläp galdyrmak boýunça 95 kilogram agy...

09.08.2023 Dowamy


Küşt boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy
Küşt boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Yhlas Narimanow 7-nji awgusta Aktau şäherinde tamamlanan küşt boýunça mekdepleriň arasyndaky toparlaýyn dünýä çempionatynda ýekelikdäki hasap boýunça kümüş medala mynasyp boldy. Topar...

09.08.2023 Dowamy


Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär
Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

Lebap welaýatynda häzirki günlerde möhüm desgalaryň 14-siniň gurluşygy çaltlandyrylan depginlerde alnyp barylýar. Olaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde lagym suwlaryny bir ýere jemlemek üçin lagym sorujy bekedi, «Lebap» sement...

08.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.