Täzelikler

Türkmenabadyň esport topary Dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna gatnaşar
Türkmenabadyň esport topary Dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna gatnaşar

     Türkmenabat şäheriniň «Rysgal Esport» topary Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy (TMSeF) tarapyndan 15 ― 20-nji awgust aralygynda geçiriljek ýaryşa gatnaşar. Bu ýaryş, aslynda, dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrydyr. Dün...

14.08.2023 Dowamy


Welaýatymyzda pagta açylyp başlady
Welaýatymyzda pagta açylyp başlady

Welaýatymyzyň günorta etraplaryndaky gowaçaly atyzlarda eýýäm pagtalar açylyp, ak hanalar görnüp başlady.  Iýul ― awgust aýlarynda Gün şöhlesiniň bol bolmagy ekinlere oňyn täsirini ýetirdi. Häzirki günlerde her düýpdäki 24 ― 28 gozanyň 2-3-sin...

14.08.2023 Dowamy


Dostlukdaky kärhanada 17,4 müň tonna bugdaý gaýtadan işlenildi
Dostlukdaky kärhanada 17,4 müň tonna bugdaý gaýtadan işlenildi

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Dostluk galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň başyndan bäri bugdaýyň 17 müň 408 tonnasy gaýtadan işlenildi. Bu kuwwatly kärhanada unuň 13 müň 56, çöregiň 727, kepegiň 4 müň 24 tonnasy öndürildi. Degişli döwü...

14.08.2023 Dowamy


«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa bu bäsleşigiň etrap we şäher tapgyrlarynda öňe saýlanan bagşylar we sazandalar gatnaşdylar. Bäsleşikde ýerine ýetirijileriň çalan sa...

14.08.2023 Dowamy


"Belarusdan 2023"-den  iki medal
"Belarusdan 2023"-den iki medal

Şu günler Belarus Respublikasynda dowam edýän GDA-nyň II oýunlarynda lebaply dzýudoçylar medallaryň ikisine mynasyp boldular. Zenanlaryň arasynda 40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Türkmenabat şäherindäki 10-njy orta mekdebiň okuwçysy...

12.08.2023 Dowamy


Batyr Abdyllaýew welosipedli iki aýda 4 müň kilometrden gowrak ýol geçdi
Batyr Abdyllaýew welosipedli iki aýda 4 müň kilometrden gowrak ýol geçdi

     Syýahatçy Batyr Abdyllaýew mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyna we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlan uzak aralyga syýahatyny tamamlady. Dänew ― Aşgabat ― Magtymguly ― Garabogaz ― Awaza ― Aşgabat...

12.08.2023 Dowamy


Önümiň ösüşi artýar
Önümiň ösüşi artýar

     Türkmenabadyň «Ak pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň nah ýüplük egriji fabrik...

12.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy
Türkmenistanyň Halk maslahaty:demokratik döwlet guramagyň milli nusgasy

     Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komiteti ,Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat geňeşiniň we Lebap welaýat tary...

11.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.