Täzelikler

Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy
Mollanepesiň döredijiligine bagyşlanan sergi açyldy

Çärjew etrabynyň Farap şäher kitaphanasynda «Yşk mülküniň şasy» atly kitap sergisi açyldy. Ol türkmen nusgawy şahyry Mollanepesiň döredijiligine bagyşlandy. Sergide şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen goşgular ýygyndylary, «Zöhre-Tahyr» dessany, o...

18.07.2023 Dowamy


Netijeli işler alnyp barylýar
Netijeli işler alnyp barylýar

     Ilatyň şöhlat önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki «Wilanta`s» hususy kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Daşary ýurtlarda öndürilen döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu hususy kärh...

18.07.2023 Dowamy


Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag
Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag

     Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasynda «Pyragy hem Arkadag — ömrümize şamçyrag» atly çeper okaýyşlar guraldy. Şu medeniýet ojagy bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar gurama...

18.07.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry
Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry

     Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy — ähli göwünleriň we döwürleriň şahyry» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Kär...

18.07.2023 Dowamy


Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär
Meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

18.07.2023 Dowamy


Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar
Nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar

     Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriniň öndürilişi ýylsaýyn ýokarlanýar. Bu ýerde häzirki wagtda sarp edijileriň buýurmalary esasynda nah ýüplükleriň 14-lik, 17-lik, 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşl...

17.07.2023 Dowamy


Ýokary görkezijilere eýe bolunýar
Ýokary görkezijilere eýe bolunýar

     Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda çig mallary gaýtadan işlemekde ýokary görkezijilere eýe bolunýar. Üstümizdäki ýylyň geçen alty aýynda bu görkeziji 227,4 müň tonnadan gowraga barabar boldy. Munuň özi degişli meýilnama...

17.07.2023 Dowamy


Akyldar gadamy düşen ýerler
Akyldar gadamy düşen ýerler

     Halaç etrap merkezi kitaphanasynyň guramagynda geçirilen döredijilik duşuşygy «Akyldar gadamy düşen ýerler» diýlip atlandyryldy. Etrabyň Magtymguly obasynda geçirilen çärä medeniýet we sungat işgärleri, döredijilik bilen meşgullan...

17.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.