Täzelikler

Suw hojalygynyň tehniki üpjünçiligi gowulandyrylýar
Suw hojalygynyň tehniki üpjünçiligi gowulandyrylýar

Lebap welaýatynyň suw hojalygy edaralarynyň tehniki üpjünçiliginiň üsti täze tehnikalaryň 33-si bilen ýetirildi. Welaýat neşirinde ýazylyşy ýaly, ýakynda gum itekleýjileriň we ýer gazyjylaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Olar maksatlaýyn işleri öz...

05.08.2023 Dowamy


Ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi
Ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynyň ylmy bölüminde ekologiýa howpsuzlygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatynda edilen çykyşlarda şol enjamlaryň ornaşdyrylmagynyň ekologiýa howpsuzlygynyň esasy şertleriniň biri bolup durýandyg...

05.08.2023 Dowamy


Lebap ýüpegi eksport bazaryndaky ornuny giňeldýär
Lebap ýüpegi eksport bazaryndaky ornuny giňeldýär

Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşiginde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ýerde üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda 70 million 97 müň 304 manatlyk önüm öndürildi. Has takygy, şu döwürde çig ýüpegiň 70 tonna golaýy, nah we ýüpek matalaryň...

05.08.2023 Dowamy


Aziýa oýunlarynyň kuraş ýaryşlaryna Lebapdan dört türgen gatnaşar
Aziýa oýunlarynyň kuraş ýaryşlaryna Lebapdan dört türgen gatnaşar

Şu ýylyň sentýabr ― oktýabr aýlarynyň sepgidinde Hytaýda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň kuraş boýunça ýaryşlaryna Lebap welaýatyndan dört türgen gatnaşar. Olaryň üçüsi erkekler, galan üçüsi hem zenan türgenlerdir. Türkmenistanyň erkekler ýygyndysyna...

04.08.2023 Dowamy


Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi
Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi

Welaýat kitaphanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan okuw maslahat...

04.08.2023 Dowamy


Kuraşçylar türgenleşiklere girişdiler
Kuraşçylar türgenleşiklere girişdiler

Kuraş boýunça lebaply türgenleriň bir topary Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hatarynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna girişdi. Ýurduň zenanlar ýygyndysyna bolsa Lebap welaýatyndan Şirin Kubaýewa tälim berýär. Milli ýygynda iýun aýynda geçirilen...

04.08.2023 Dowamy


Lebap welaýatynda 47 müň tonnadan gowrak şaly hasylyny almak göz öňünde tutulýar
Lebap welaýatynda 47 müň tonnadan gowrak şaly hasylyny almak göz öňünde tutulýar

Lebap welaýatynda şu ýyl 10 müň 200 gektar meýdana şaly ekilip, ondan 47 müň 400 tonna şaly hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Munuň özi her gektaryň hasyllylygynyň 47 sentnere ýakyn boljakdygyny aňladýar. Öňde goýlan sepgide ýetmek maksady bilen, w...

04.08.2023 Dowamy


Köýten obasy
Köýten obasy

     Köýten daglary güneşli Diýarymyzyň günorta-gündogarynda ýerleşýän dag ulgamydyr. Belli türkmen dilçi alymy Soltanşa Atanyýazowyň «Söz mülküne syýahat» diýen gysgaça toponimiki sözlüginde: «Ilki obanyň hem-de derýanyň ady bolan Köý...

04.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.