Täzelikler

Awgustda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçiriler
Awgustda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçiriler

Awgust aýynda Lebap welaýatynda «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçiriler. Geljek aýda diňe bir gündogar sebitde däl, eýsem, bu bäsleşigiň Daşoguz we Mary welaýatlary boýunça hem ýeňijileri belli bolar. Şeýle hem «Ýaňlan, Diýarym!»...

01.08.2023 Dowamy


Mekdeplerde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy
Mekdeplerde ýeňil abatlaýyş işleri tamamlandy

     Welaýatymyzyň etrap-şäherlerindäki orta mekdepleriň we mekdep-internatlaryň 389-synda ýeňil abatlaýyş işleri doly tamamlandy. Welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan işlenilip düzülen meýilnama laýyklykda orta mekdepleriň synp otag...

31.07.2023 Dowamy


Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar
Ertirden mekdep bazarlary işläp başlar

Ertir ýagny, 1-nji awgustdan başlap, Türkmenistanyň ähli ýerlerinde, şol sanda welaýatymyzda hem mekdep bazarlarynyň işi ýola goýlar. Bu barada Hökümetiň 28-nji iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew döwlet Baştutanyna hasabat berdi. H...

31.07.2023 Dowamy


Çagalaryň 30 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar
Çagalaryň 30 müňe golaýy birinji synpa okuwa barar

Şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Lebap welaýatynda alty ýaşly körpeleriň 29 müň 639-sy birinji synpa okuwa barar. Bu barada welaýat neşiri habar berdi. Häzirki wagtda welaýatda umumybilim berýän orta mekdepleriň we mekdep-internatlarynyň sany 400-e gol...

31.07.2023 Dowamy


Köýtendagda guşuň täze görnüşi peýda boldy
Köýtendagda guşuň täze görnüşi peýda boldy

Köýtendag sebitinde Türkmenistanda ozal gabat gelinmedik guş görnüşi hasaba alyndy. Alymlar bu guş görnüşiniň Türkmenistanyň çäklerine täze gelendigini aýdýarlar. Kellesindäki ýelegi ak telpek geýen görnüşi ýatladýan, gargalar maşgalasyna degi...

31.07.2023 Dowamy


Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär
Himiýa zawodynda superfosfatyň täze görnüşi öndürilýär

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda superfosfat önüminiň düwürlenilen, ýagny, dänelenilen görnüşiniň — meliorantyň önümçligi ýola goýuldy. Bu bolsa ekin meýdanlaryna dökün berlende örän amatlydyr. Munuň şeýledigini bu kärhananyň ad...

31.07.2023 Dowamy


Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar
Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar

     Türkmenabat we Kerki Halkara howa menzilleri arkaly ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar. Has takygy, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenabat Halkara howa menzili boýunça ýükleriň 542 tonnasy, K...

31.07.2023 Dowamy


ŞOWHUNA BESLENÝÄR — ŞADYÝAN TOMUS
ŞOWHUNA BESLENÝÄR — ŞADYÝAN TOMUS

Şu günler Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Ýurdumyzyň bagtyýar körpeleri bu möwsümde özleriniň çagalyk döwrüniň iň şadyýan pursatlaryny başdan geçirýärler. Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly...

31.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.