Täzelikler

Täze okuw ýylyna taýýar
Täze okuw ýylyna taýýar

     Saýat etraby indi üç ýyldan bäri täze okuw ýylyny täze bilim ojaklarynyň açylyş dabaralary bilen garşylaýar. Soňky üç ýylyň dowamynda etrapda şu ýyl dördünji bilim ojagy ― Sakar şäherinde 600 orunlyk orta mekdep açylyp, ulanylmaga...

09.08.2023 Dowamy


Kümüş medala mynasyp boldy
Kümüş medala mynasyp boldy

     Seýdili agyr atletikaçy Ali Babamyradow Belarus Respublikasynda geçirilýän GDA-nyň II oýunlarynda 55 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldy. Ştangany silterläp galdyrmak boýunça 95 kilogram agy...

09.08.2023 Dowamy


Küşt boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy
Küşt boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Yhlas Narimanow 7-nji awgusta Aktau şäherinde tamamlanan küşt boýunça mekdepleriň arasyndaky toparlaýyn dünýä çempionatynda ýekelikdäki hasap boýunça kümüş medala mynasyp boldy. Topar...

09.08.2023 Dowamy


Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär
Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

Lebap welaýatynda häzirki günlerde möhüm desgalaryň 14-siniň gurluşygy çaltlandyrylan depginlerde alnyp barylýar. Olaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde lagym suwlaryny bir ýere jemlemek üçin lagym sorujy bekedi, «Lebap» sement...

08.08.2023 Dowamy


Täze «John Deere»-leriň 62-si getirildi
Täze «John Deere»-leriň 62-si getirildi

Welaýatymyza «John Deere» 6195M kysymly traktorlaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Oba hojalyk önümçilik birleşigine täze traktorlaryň 62-siniň getirilip häzirki wagtda olaryň eýýäm oba hojalyk işlerinde ulanmak üçin paýlanyp berilýär. Ýylyň başyndan b...

08.08.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda ýurdumyzyň gurluşyk meýdançalary üçin zerur bolan önümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda diwar kerpijiniň 189 müň 960 manatlygy, gurluş...

07.08.2023 Dowamy


«Watany goramak — parahatçylygy goramak»
«Watany goramak — parahatçylygy goramak»

     Şu gün welaýat kitaphanasynda «Watany goramak — parahatçylygy goramak» diýen at bilen söhbetdeşlik guraldy. Ýaş nesli mertlik, edermenlik, Watana, il-güne wepadarlyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen guralan çärä il sylagly ýa...

07.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň kuraş boýunça zenanlar ýygyndysy Türkmenabatda türgenleşýär
Türkmenistanyň kuraş boýunça zenanlar ýygyndysy Türkmenabatda türgenleşýär

Türkmenistanyň kuraş boýunça zenanlar ýygyndysy şu günler baş tälimçi Şirin Kubaýewanyň ýolbaşçylygynda Türkmenabat şäherindäki Köpugurly sport toplumynda türgenleşýär. Tälimçi türgenleşikler üçin gyzlaryň 25-sini çagyrdy. Olaryň agramly bölegi hä...

05.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.