Täzelikler

Aziýanyň çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy
Aziýanyň çempionatynda kümüş medalyň eýesi boldy

Dänew etrabyndaky 31-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Lala Şöhradowa şu günler Özbegistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça geçirilýän Aziýanyň çempionatyna üstünlikli girişdi. Ol küştüň rapid görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda kümüş...

20.07.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär
Meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär

     Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň 3 million 81 müň 156 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde gaty...

20.07.2023 Dowamy


Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär
Saýat etrabynda güýzlük ekinlere kadaly ideg edilýär

Şu ýyl Saýat etrabynda güýzlük ekinleriň ýüzlerçe gektary ekildi. Has takygy, etrapda 3140 gektara şaly, 250 gektara ýeralma, 150 gektara sogan, 108 gektara sarymsak, 140 gektara pomidor, 260 gektara käşir, 1465 gektara mäş, 540 gektara mekgejöwen...

20.07.2023 Dowamy


Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär
Her gektardan 35 sentner «ak altyn» almagy meýilleşdirýär

     Çärjew etrabynyň «Miras» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Şirin Jumaýewa şu ýyl özüne berkidilen ýerden 10,5 tonna pagta tabşyrmagy meýilleşdirýär. 25 ýyllyk iş tejribesi bolan kärendeçi zenanyň 3 gektar ýeri bar. Ol her gektar...

20.07.2023 Dowamy


Ildeşimiz dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy
Ildeşimiz dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

     Saýat etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Guwanç Hemraýew Gazagystanyň Astana şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatyndan Watanymyza medal bilen dolanyp geldi. Geljegine uly umyt bildirilýän...

19.07.2023 Dowamy


El hünäri — il gezer
El hünäri — il gezer

     Saýat etrabynyň Garabekewül şäher medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň etrap bölüminiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda etrabyň çagalar we ýetginjekler döred...

19.07.2023 Dowamy


Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar
Pyragynyň arzuwy boldy berkarar, Arkadagym bilen Watan bagtyýar

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň Idrisbaba obasynda ýerleşýän Idrisbaba medresesinde etrabyň 14-nji orta mekdebiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň işjeň agzalarynyň...

19.07.2023 Dowamy


Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy
Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap medeniýet bölüminiň bagşylar öýüniň bagşylarynyň gatnaşmagynda “Ölmez-ýitmez paýhasly dana şahyr Pyragy” atly döredijilik d...

19.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.