Täzelikler

Türkmenabatda bir gije-gündizde 10 müň jübüt «Bat» joraplary öndürilýär
Türkmenabatda bir gije-gündizde 10 müň jübüt «Bat» joraplary öndürilýär

     Türkmenabat şäherindäki «Bat» haryt nyşanly jorap önümçiliginde her gije-gündizde 10 müň jübüt jorap öndürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Atamyrat Jumakulyýewe degişli bolan bu önümçilik k...

03.08.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatyň hem-de serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bu medeniýet o...

03.08.2023 Dowamy


Yhlas — üstünligiň çeşmesi
Yhlas — üstünligiň çeşmesi

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebi sporta höwesek ýaşlaryň 600-e golaýyny öz goýnunda jemleýär. Bu döwrebap desgada olara sportuň tennis, kikboksing, badminton, gylyçlaşmak, stoluň üstünde oýnalýan tennis, boks, dzýudo, erkin göreş görnüşler...

03.08.2023 Dowamy


Päk zähmetiň höziri
Päk zähmetiň höziri

Şu günler Saýat etrabynyň daýhanlary ýene bir jogapkärli möwsüme — pagta ýygymyna taýýarlyk görýärler. Olar gowaçalaryň hasyla durmagynyň öň ýanyndaky agrotehniki çäreleri geçirmek bilen meşgullanýarlar. «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi...

03.08.2023 Dowamy


5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär
5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär

Türkmenabat şäherindäki «Wepa—Sapa» hususy kärhanasynda halkyň gündelik durmuşynda ulanýan plastmassa önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde her aýda 5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär. Türkiýäniň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiý...

03.08.2023 Dowamy


«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi
«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi

     Köýtendag etrabyndaky «Nurseýit» hususy kärhanasynda dag magdanlary gaýtadan işlenilip, gurluşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan bu hususy kärhanada şu...

02.08.2023 Dowamy


Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi
Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi

Kerki çörek kärhanasynda çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Bu ýerde öndürilýän «Ruhubelent», «Altyn däne», «Altyn asyr», «Höwesli» ýaly haryt nyşanly çörek we çörek önümlerine isleg barha ýokarla...

02.08.2023 Dowamy


Önümçiliň ösüş depgini artýar
Önümçiliň ösüş depgini artýar

Welaýatymyzyň babadaýhanlarynyň ýetişdiren bugdaý hasylyny gaýtadan işläp, ondan un öndürmekde Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Germaniýanyň we Russiýa Federasiýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu kuwwatly...

02.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.