Täzelikler

5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär
5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär

Türkmenabat şäherindäki «Wepa—Sapa» hususy kärhanasynda halkyň gündelik durmuşynda ulanýan plastmassa önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde her aýda 5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär. Türkiýäniň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiý...

03.08.2023 Dowamy


«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi
«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi

     Köýtendag etrabyndaky «Nurseýit» hususy kärhanasynda dag magdanlary gaýtadan işlenilip, gurluşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan bu hususy kärhanada şu...

02.08.2023 Dowamy


Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi
Kerkidäki kärhanada meýilnamadan üç esseden kän çörek öndürildi

Kerki çörek kärhanasynda çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Bu ýerde öndürilýän «Ruhubelent», «Altyn däne», «Altyn asyr», «Höwesli» ýaly haryt nyşanly çörek we çörek önümlerine isleg barha ýokarla...

02.08.2023 Dowamy


Önümçiliň ösüş depgini artýar
Önümçiliň ösüş depgini artýar

Welaýatymyzyň babadaýhanlarynyň ýetişdiren bugdaý hasylyny gaýtadan işläp, ondan un öndürmekde Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda netijeli işler alnyp barylýar. Germaniýanyň we Russiýa Federasiýasynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu kuwwatly...

02.08.2023 Dowamy


Sagdyn durmuş–ruhy kämillik
Sagdyn durmuş–ruhy kämillik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna...

01.08.2023 Dowamy


Ýaş mugallymlaryň 523-si işe başlar
Ýaş mugallymlaryň 523-si işe başlar

Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Lebap welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna ýaş hünärmenleriň 523-si işe ugradyldy. Şu günler welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda olar bilen okuwlar guralýar...

01.08.2023 Dowamy


«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!»
«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!»

     Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda agzybir watandaşlarymyzyň ömrüni bezeýän, durmuşyny gözelleşdirýän şanly wakalara bagyşlanyp maslahat geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, etr...

01.08.2023 Dowamy


Milli mirasym — ruhy hazynam
Milli mirasym — ruhy hazynam

     Türkmenabat şäher merkezi kitaphanasynyň guramagynda geçirilen çäre «Milli mirasym — ruhy hazynam» diýlip atlandyryldy. Çärede hormatly Prezidentimiziň kitaplarynda milli mirasymyzyň, gadymy gymmatlyklarymyzyň, däp-dessurlarymyzyň...

01.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.