Täzelikler

Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy
Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

Lebaply türgen Aýnur Amanowa Hytaý Halk Respublikasynda geçirilen ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynda kuraş boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Ol 52 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşdy. Şeýle hem sportuň şu görnüşi boýunça erkekleriň arasynda...

11.10.2023 Dowamy


Hoşallyk maslahaty geçirildi
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Welaýat köpugurly hassahanasynda hormatly Prezidentimiziň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amala aşyran iş saparynyň uly üstünliklere beslenmegi mynasybetli welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat b...

03.10.2023 Dowamy


«Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary»
«Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary»

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat we Türkmenabat şäher komitetleriniň hem-de welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramaklarynda şu medeniýet ojagynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty — täze eýýamyň belent maksatlary» diýen...

03.10.2023 Dowamy


“Ekologiýa abadançylygy – adamzadyň ýagty geljeginiň kepilidir” atly duşuşyk geçirildi
“Ekologiýa abadançylygy – adamzadyň ýagty geljeginiň kepilidir” atly duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň ýöriteleşdirilen 37-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçylaryň gatnaşmaklarynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” d...

03.10.2023 Dowamy


MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň köpugurly döredijilik dünýäsini içgin öwrenmek we ony dünýä ýaýmak, akyldaryň şygyrlarynyň terbiýeçilik ähmiýetini ýaşlaryň arasynda wagyz etmek işlerine döwlet derejesinde giň ähmiýet berilýär. Ýurdumyz...

02.10.2023 Dowamy


Ynsan saglygy — ýurdumyzyň baýlygy
Ynsan saglygy — ýurdumyzyň baýlygy

Hojambaz etrap bilim bölümi bilen bilelikde «Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly usuly-amaly maslahatyny geçirildi. Etrabyň 10-njy çagalar bagynda geçirilen çärä çagalar baglarynyň terbiýeçileri we saglygy goraýyş işgärleri gatn...

02.10.2023 Dowamy


Garaşsyzlyk — ösüşleriň gözbaşy
Garaşsyzlyk — ösüşleriň gözbaşy

Şeýle at bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly maslahat Sakar şäher medeniýet öýünde geçirildi. Oňa kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalary, bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdyl...

30.09.2023 Dowamy


Öňdebaryjylar sylaglandy
Öňdebaryjylar sylaglandy

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde baýramçylyk çäresini geçirdik. Oňa partiýa agzalarymyz, welaýatymyzyň önümçilik kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar. Ildeşlerimiziň baýramç...

30.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.