Täzelikler

Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan weloýöriş geçirildi
Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan weloýöriş geçirildi

      Türkmenabat şäherinde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan welosipedli ýöriş geçirildi. Ýörişe gatnaşyjylar Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil köprüsinden badalga aldylar. "Beýik ýüpek ýoly" monumentiniň duşundan geçenlerind...

03.06.2022 Dowamy


Çagalaryň dynç alyş möwsümi başlady
Çagalaryň dynç alyş möwsümi başlady

     Türkmenabat şäherinden uzak bolmadyk ýerde Amyderýanyň kenarynda ýerleşýän "Bagtyýarlyk" sagaldyş we dynç alyş merkezi Lebap welaýatynyň çagalarynyň ilkinji tapgyryny kabul etdi. Bu ýerde 150 çaga wagtlary şadyýan we gyzykly geçir...

03.06.2022 Dowamy


Ildeşlerimiz ýeňiji boldular
Ildeşlerimiz ýeňiji boldular

      Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda "Türkmen keşdeçilik sungaty — milli...

02.06.2022 Dowamy


Ýaş maşgalalaryň arasynda bäsleşik geçirildi
Ýaş maşgalalaryň arasynda bäsleşik geçirildi

       Türkmenistanyň Zenanlar birleşmesiniň Çärjew etrap bölüminiň we Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda "Döwleti hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr" atly bäsleşik geçirildi. Oňa ýaş maş...

01.06.2022 Dowamy


Ýartygulak sahnada
Ýartygulak sahnada

         Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda "Ýartygulak"  pýeasy görkezildi. Görkeziş Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlandy. Pýesany türkmen halk ertekisiniň esasynda şahyr,...

01.06.2022 Dowamy


Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär
Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

      Lebap welaýatynda hem çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan çäreler geçirilýär. Olaryň biri Türkmenabat şäheriniň "Bitaraplyk" seýilgähiniň girelgesiniň öňünde boldy. Bu ýerde çagalaryň döredijilik toparlarynyň konserti bo...

01.06.2022 Dowamy


Bäsleşikde ýeňijileriň konserti boldy
Bäsleşikde ýeňijileriň konserti boldy

       Lebap welaýat medeniýet merkezinde Türkmenistanyň çagalar sungat mekdepleriniň arasynda yglan edilen "Belentde ýaňlansyn joşgunly owaz!" atly bäsleşigiň döwlet tapgyrynda ýeňiji bolanlary konserti boldy. Bäsleşige Lebap we...

31.05.2022 Dowamy


Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyl doldy
Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyl doldy

     Amyderýa döwlet tebigy goraghanasynyň döredilenine 40 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi. Oňa goraghananyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we tebigaty söýüjiler gatnaşdylar. Ol 1982-nji ýylda döre...

31.05.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.