Täzelikler

Bereket bulagy
Bereket bulagy

Tebigy gözelliklere gözellik goşýan we ak bazarlarymyza, desterhanlarymyza bereket bolup dolýan datly miweleri ýetişdirýän ussat bagbanlaryň işleri bolsa aýratyn bellenilmäge mynasyp. Bu ugurda Saýat etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň zähmet ad...

12.10.2023 Dowamy


Ak hanalar — ak arzuwlar
Ak hanalar — ak arzuwlar

Ýaş kärendeçi Umida Kadyrowa bereketli pellerden ýygnalan «ak altynyň» döwrebap tehnikalarda Watan harmanyna ugradylyşyna buýsanç bilen seredip durşuna 2-3 ýyl mundan ozal eden arzuwlary barada oýlandy. Hawa, ol ilkibaşda öz adyna alan kärende ýerind...

12.10.2023 Dowamy


Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky ýeňşi
Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky ýeňşi

Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow ýarym agyr agram derejesinde 8-nji oktýabrda ABŞ-nyň San-Diego şäherinde Bellator 300 bäsleşiginiň çäginde özüniň nobatdaky duşuşygyny geçirdi we polşaly garşydaşy Maseý Rožanskiden üstün çykdy. Munuň özi onuň Bellato...

11.10.2023 Dowamy


Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen  binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi
Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi

Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi. Onuň açylyş dabarasyna ýaşulular, saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar. 1984-nji ýyldan bäri işläp gelýän e...

11.10.2023 Dowamy


Saýat etrap hassahanasy döwrebap mümkinçiliklere eýe boldy
Saýat etrap hassahanasy döwrebap mümkinçiliklere eýe boldy

Saýat etrap hassahanasynyň durky täzelenip, ol ― Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramynyň bellenilýän gününde dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Durky täzelenen hassahananyň işine ýaşulular ak pata be...

11.10.2023 Dowamy


«Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi
«Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi

Lebap welaýatynda durky täzelenip, ulanylmaga berlen etrap hassahanalaryna «Toyota» kysymly döwrebap «Tiz kömek» ulaglary sowgat berildi. Ulaglar hassahanalaryň açylyş dabarasynda gowşuryldy. Welaýatda Saýat we Dänew etrap hassahanalarynyň durky täze...

11.10.2023 Dowamy


Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy 100 ýaşady
Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasy 100 ýaşady

Lebap welaýatynyň bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu dabaralar Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň gündogar sebitdäki şatlygyna şatlyk goşdy. Demirýolçu...

11.10.2023 Dowamy


Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşyň ýeňijisi boldy
Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşyň ýeňijisi boldy

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň suratkeşi, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, keramikaçy Dilber Umarowa Özbegistan Respublikasynyň Riştan şäherinde geçirilen küýzegärçilik senediniň halkara forumynda küýzeg...

11.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.