Täzelikler

“Eneleriň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi”
“Eneleriň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 31-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçy gyzlaryň arasynda ahlak arassalygyny, gyz edebi, edep-ekramlylyk, tertip-düzgün, gyz-gelinler...

12.10.2023 Dowamy


Welaýatymyzda halkara onkologiýa merkezi gurlar
Welaýatymyzda halkara onkologiýa merkezi gurlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni Aşgabat şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowa Yslam ösüş bankynyň (YÖB) Türkmenistanyň Mary, Balkan we Leb...

12.10.2023 Dowamy


«Arkadag» medalyna mynasyp boldy
«Arkadag» medalyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permany bilen Lebap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň bäşisi «Arkadag» medaly bilen sylaglanyldy. Olar Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Lebap welaýat Saglygy gora...

12.10.2023 Dowamy


«Türkmen ýyldyzy» täze önümçiligi ýola goýar
«Türkmen ýyldyzy» täze önümçiligi ýola goýar

«Türkmen ýyldyzy» hususy kärhanasynda mis simlerini we kabellerini hem çykaryp başlamaklyk göz öňünde tutulýar. Täze önümçiligiň ilkinji synag tapgyry çykaryldy. Bu işiň doly ýola goýulmagy bilen şu güne çenli daşary ýurtdan satyn alynýan ýene bir ön...

12.10.2023 Dowamy


Bereket bulagy
Bereket bulagy

Tebigy gözelliklere gözellik goşýan we ak bazarlarymyza, desterhanlarymyza bereket bolup dolýan datly miweleri ýetişdirýän ussat bagbanlaryň işleri bolsa aýratyn bellenilmäge mynasyp. Bu ugurda Saýat etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň zähmet ad...

12.10.2023 Dowamy


Ak hanalar — ak arzuwlar
Ak hanalar — ak arzuwlar

Ýaş kärendeçi Umida Kadyrowa bereketli pellerden ýygnalan «ak altynyň» döwrebap tehnikalarda Watan harmanyna ugradylyşyna buýsanç bilen seredip durşuna 2-3 ýyl mundan ozal eden arzuwlary barada oýlandy. Hawa, ol ilkibaşda öz adyna alan kärende ýerind...

12.10.2023 Dowamy


Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky ýeňşi
Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky ýeňşi

Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow ýarym agyr agram derejesinde 8-nji oktýabrda ABŞ-nyň San-Diego şäherinde Bellator 300 bäsleşiginiň çäginde özüniň nobatdaky duşuşygyny geçirdi we polşaly garşydaşy Maseý Rožanskiden üstün çykdy. Munuň özi onuň Bellato...

11.10.2023 Dowamy


Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen  binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi
Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi

Dänew etrap hassahanasynyň durky täzelenen binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi. Onuň açylyş dabarasyna ýaşulular, saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar. 1984-nji ýyldan bäri işläp gelýän e...

11.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.