Täzelikler

Türkmenabatda milli el işleriň sergi-ýarmarkasy geçirildi
Türkmenabatda milli el işleriň sergi-ýarmarkasy geçirildi

     "Lebap" söwda we dynç alyş merkezinde milli el işleriň täsirli we özboluşly sergisi geçirildi. Sergide köpçülige tanyşdyrylan işleri Lebap welaýatynyň dürli etraplaryndan bolan hünärmenler hödürlediler. Sergä gelenler bu ýerde...

07.06.2022 Dowamy


Pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary okadylar
Pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary okadylar

    Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň welaýat şahamçasynda okuw maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenabat şäheriniň pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary gatnaşdylar. Onda Türkmenistanyň Kärd...

07.06.2022 Dowamy


Türkmenabadyň tikin fabriginde meýilnamadan artyk önüm öndürildi
Türkmenabadyň tikin fabriginde meýilnamadan artyk önüm öndürildi

     Türkmenabadyň tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 19 million manatdan gowrak önüm öndürildi. Bu göz öňünde tutulanyndan 6 million manatlyga ýakyn köpdür. Häzirki wagtda kärhanada tikin we trikotaž önümleriniň 120-den gowrak mo...

07.06.2022 Dowamy


Sambo boýunça Aziýa çempionatynda lebaply pälwanlar 10 medal gazandylar
Sambo boýunça Aziýa çempionatynda lebaply pälwanlar 10 medal gazandylar

      Liwanyň Juniýa şäherinde sambo boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda türkmenistanly pälwanlar dürli derejeli medallaryň 22-sini gazandylar. Olaryň 10-usy lebaply türgenleriň paýyna düşýär. Ýaryşyň birinji gününde söweş sambosy...

06.06.2022 Dowamy


Aziýanyň çempionatynda kümüş medala mynasyp boldy
Aziýanyň çempionatynda kümüş medala mynasyp boldy

       Lebaply samboçy Sabina Agajanowa Liwanyň Juniýa şäherinde geçirilýän Aziýanyň çempionatynda söweş sambosy boýunça kümüş medala mynasyp boldy. Ýaryşyň başlanan ilkinji gününde Sabina Agajanowa 80 kilogramdan uly agram der...

06.06.2022 Dowamy


Kerki etrap çörek kärhanasynda duşuşyk geçirildi
Kerki etrap çörek kärhanasynda duşuşyk geçirildi

     Kerki etrap çörek kärhanasynda «Halal zähmet — bagtyýar geljek» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň guran çäresine kärhananyň hünärme...

06.06.2022 Dowamy


Öndürilen önümleriň eksportynyň mukdary artýar
Öndürilen önümleriň eksportynyň mukdary artýar

     Lebap welaýatynyň telekeçileri geçen bäş aýyň dowamynda daşary ýurtlara 7 million 566 müň manatlykdan gowrak önüm iberdiler. Türkmenistanda öndürilen harytlary Özbegistanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Hytaýyň, Dubaýyň, Belarus...

06.06.2022 Dowamy


Lebap welaýatynda bugdaý oragyna girişildi
Lebap welaýatynda bugdaý oragyna girişildi

     Lebap welaýatynda güýzlük bugdaýyň oragyna badalga berildi. Indi gallaçylaryň öňünde gysga möhletlerde ýetişdirilen hasyly ýygnap almak wezipesi dur. Däp bolşy ýaly, bu jogapkärli möwsüme dabaraly ýagdaýda badalga berildi. Onu...

03.06.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.