Täzelikler

“Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy
“Türkmenistan taryhy-medeni ýadygärlikler baý mekan” atly gezelenç gurnaldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda ÝUNESKO-nyň Bütindüný...

16.09.2023 Dowamy


1 ýyllyk uçuşa ugrady
1 ýyllyk uçuşa ugrady

Türkmenabatly kosmonawt Oleg Kononenko karýerasyndaky iň uzak wagtlyk uçuşyny amala aşyrar. Kononenko we ýoldaşlary 15-nji sentýabrda Gazagystandaky Baýkonur merkezinden «Soýuz-2.1a» raketa göterijisi arkaly älem giňişligine göteriler. Arş gämisi...

16.09.2023 Dowamy


34 harmanhana pagta hasyly kabul ediler
34 harmanhana pagta hasyly kabul ediler

Welaýatymyzda ýyglan pagta hasyly harmanhanalaryň 34-sinde kabul ediler. Şeýle hem ýurt Garaşsyzlygynyň 32-nji ýylynda bereketli toprakdan ýyglyp alnan «ak altyn» welaýatdaky pagta arassalaýjy käranalaryň 11-sinde gaýtadan işleniler. Harmanhanalar he...

14.09.2023 Dowamy


Ady äleme dolan sungatym
Ady äleme dolan sungatym

Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy hem-de türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanaw...

14.09.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

«Lebap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyklyk önümleriniň 3 million 936 müň 530 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde süýt önümlerinde...

14.09.2023 Dowamy


"Awtotrans" uly meşhurlyk gazanýar
"Awtotrans" uly meşhurlyk gazanýar

Türkmenabat şäherindäki «Awtotrans» hususy kärhanasy mahabat önümlerini çap etmekde uly meşhurlyk gazanýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda buýurmalar esasynda uly göwrümli mahabat önümleriniň 676-sy taýýarlanyldy. Degişli döwürde edil...

14.09.2023 Dowamy


Içerki bazaryna ugradylýar
Içerki bazaryna ugradylýar

Welaýatymyzyň «Miwe» oba hojalyk senagat birleşiginde ilatyň gök-miwe gaplamalaryna bolan islegini kanagatlandyrmak ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda dürli görnüşli gök-miwe gaplamalarynyň 7 mil...

14.09.2023 Dowamy


Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň  rahatlygy
Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda adamlaryň Asuda, abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen giň möçberli işler ýaýbaňlandyrylýar. Her ýylyň sentýabr aýynda geçirilen "Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň r...

13.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.