Täzelikler

Osty oba kitaphanasynda ýaşlara bagyşlanan kitap sergisi guraldy
Osty oba kitaphanasynda ýaşlara bagyşlanan kitap sergisi guraldy

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Osty kitaphana şahamçasynda «Döwrüň bagtyýar nesilleri» atly kitap sergisi guraldy. Onda türkmen hakynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwet galamyndan çykan k...

17.10.2023 Dowamy


2,1 milliard kilowat sagada golaý elektrik energiýasy öndürildi
2,1 milliard kilowat sagada golaý elektrik energiýasy öndürildi

Şu ýylyň başyndan bäri welaýatymyz boýunça elektrik energiýasynyň 2,1 milliard kilowat sagada golaý mukdary öndürildi. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkiden ep-esli artykdyr. Geçen ýyllarda welaýatyň çäginde dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýala...

16.10.2023 Dowamy


Pomidor eksportundan 10 müň tonnalyk ösüş bar
Pomidor eksportundan 10 müň tonnalyk ösüş bar

Welaýatymyzyň hususyýetçileri ýyladyşhana şertlerinde ýetişdirilen pomidorlary daşary döwletlere eksport ätmäge işjeň gatnaşýarlar. Şu ýyl Türkmenistandan daşary döwletlere eskport edilen 90 müň tonna pomidoryň agramly bölegi lebaply hususyýetçileriň...

16.10.2023 Dowamy


Ýyllyk meýilnama möhletinden öň ýerine ýetirildi
Ýyllyk meýilnama möhletinden öň ýerine ýetirildi

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynda pagta ýygymynda we bugdaý ekişinde ulanylýan dürli kysymly tehnikalaryň zerur bolan şaýlaryny abatlamak we täze şaýlary ýasamak boýunça buýurmalar bökdençsiz ýerine ýetirilýär. Şu ýyl bu ýerde meýill...

14.10.2023 Dowamy


Dänewde hünär bäsleşigi geçirildi
Dänewde hünär bäsleşigi geçirildi

Dänew etrabyndaky «Leýli» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşikleriniň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Hünärim bar ― hormatym bar» atly bäsleşigiň etrap tapgyry g...

14.10.2023 Dowamy


Lukmanlar döwlet Baştutanyna hoşallyk bildirdiler
Lukmanlar döwlet Baştutanyna hoşallyk bildirdiler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde Saýat we Dänew etraplarynda durky düýpli täzelenilen hassahanalar işe girizildi. Dünýäniň iň ösen döwletleriniň meşhur kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen abzall...

13.10.2023 Dowamy


Lebaply mugallym halkara bäsleşikde birinji orna mynasyp boldy
Lebaply mugallym halkara bäsleşikde birinji orna mynasyp boldy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň Biologiýa we okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Aýjahan Welýanowa «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşikde birinji orny eýeledi. Bäsl...

13.10.2023 Dowamy


Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan çäre geçirildi
Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan çäre geçirildi

Lebap welaýat häkimliginde golaýda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen maslahat geçirildi. «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahrym...

13.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.