Täzelikler

“Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Saglyk – ynsan başynyň täji” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, okuwçylaryň arasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sag...

07.09.2023 Dowamy


Tä­ze ki­tap­lar bi­len ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di
Tä­ze ki­tap­lar bi­len ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di

We­la­ýat ça­ga­lar ki­tap­ha­na­sy­na Türk­men döw­let ne­şir­ýat gul­lu­gy ta­ra­pyn­dan ne­şir edi­len tä­ze ki­tap­la­ryň 108-den gow­ra­gy ge­lip go­wuş­dy. Ki­tap­ha­na iş­gär­le­ri­niň ta­gal­la­sy bi­len bu ýer­de tä­ze ki­tap­lar bi­len ta­n...

07.09.2023 Dowamy


Gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­ýar
Gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­ýar

Türk­me­na­bat şä­he­rin­dä­ki «De­mir­be­ton­konst­ruk­si­ýa» kär­ha­na­syn­da ýur­du­my­zyň gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­rin­de ze­rur bo­lan gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­dy­ryl­ýar. Kär­ha­na­da şu ýy­lyň ýan­war — aw­gust...

07.09.2023 Dowamy


Gör­ke­zi­ji­den ep-es­li ar­týar
Gör­ke­zi­ji­den ep-es­li ar­týar

We­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýe­tleri birleşiginde se­kiz aý­lyk iş me­ýil­na­ma­sy üs­tün­lik­li ber­jaý edi­lip, 27 mil­li­on 924 müň 100 ma­nat­lyk iş edil­di. Bu dö­wür­de birleşige de­giş­li bo­lan kär­ha­na­lar­da çö­rek önüm­le­riniň 12 müň...

07.09.2023 Dowamy


Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti
Ösüşiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ähmiýeti

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň bilim bölüminde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada w...

06.09.2023 Dowamy


Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de talyplaryň sany 5300-e golaýlady
Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de talyplaryň sany 5300-e golaýlady

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bilim alýan talyplaryň sany 5300-e golaýlady. Bu baýry ýokary okuw mekdebine diňe şu ýylyň özünde talyplyga kabul edilen ýaşlaryň sany 1175-e ýetýär. Bu ýerde hünärleriň 16-sy boý...

06.09.2023 Dowamy


Lebap welaýatymyza bagyşlanan eserleri döretdiler
Lebap welaýatymyza bagyşlanan eserleri döretdiler

Türkmen suratkeşleriniň gaznasynda Lebap welaýatynyň tebigatyna bagyşlanan täze çeperçilik eserleriniň sany ep-esli artdy. Çünki olar ýakynda Türkmenabat şäherinde geçirilen bir hepdelik döredijilik duşuşygynyň çäklerinde hut Lebap welaýatynyň tebigy...

05.09.2023 Dowamy


“Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi
“Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, bilimler we talyp ýaşlar güni we täze okuw ýylynyň başlanmagy, şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlar bilen umymy okuw sapagyn...

05.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.