Medeniýet

“Ejeli günleriň eşreti”
“Ejeli günleriň eşreti”

Türkmen halkymyzyň gadymy milli mirasynyň ajaýyp bölegi bolan milli senetlerimizi we nepis zenan el işlerini wagyz etmek boýunça “Ejeli günleriň eşreti” ady bilen aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

17.08.2023 Dowamy


Nepislik äleminiň soltany
Nepislik äleminiň soltany

Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda «Nepislik äleminiň soltany» diýen at bilen guralan aýdym-sazly dabara hem turuwbaşdan şatlyk-şowhuna beslendi. Welaýat häkimligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan gurala...

15.08.2023 Dowamy


«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň Ak öýi» binasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa bu bäsleşigiň etrap we şäher tapgyrlarynda öňe saýlanan bagşylar we sazandalar gatnaşdylar. Bäsleşikde ýerine ýetirijileriň çalan sa...

14.08.2023 Dowamy


«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
«Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

     Darganata etrap häkimliginde hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmaklarynda «Maşgalam — baş galam» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda edilen çykyşlarda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşlerini hem-de jebisligini...

10.08.2023 Dowamy


«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär
«Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär

     Şu günler welaýat Baş bilim müdirliginiň çagalar baglarynyň mekdebe taýýarlaýyş toparlarynyň körpeleriniň arasynda yglan eden «Başarjaň eller» bäsleşiginiň etrap-şäher tapgyry geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesli watansöýüjilik ru...

10.08.2023 Dowamy


Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi
Lebap welaýat kitaphanasynda okuw maslahatyny geçirdi

Welaýat kitaphanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan okuw maslahat...

04.08.2023 Dowamy


Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatyň hem-de serginiň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bu medeniýet o...

03.08.2023 Dowamy


Sagdyn durmuş–ruhy kämillik
Sagdyn durmuş–ruhy kämillik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna...

01.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.