Medeniýet

"Elimden çykan egnime ýaraşar"
"Elimden çykan egnime ýaraşar"

Hojambaz etrabyndaky 25-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi tarapyndan yglan edilen "Türkmen keşdeçilik sungaty — milli mirasymyz" atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi. Oňa deslapky tapgyrda ýeňiş gazanan zenanlar gatnaşdylar. E...

04.09.2023 Dowamy


“Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
“Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebiniň binýadynda etrabyň 30-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň paýhas d...

01.09.2023 Dowamy


“Pähim paýhas ummany-Magtymguly Pyragy”
“Pähim paýhas ummany-Magtymguly Pyragy”

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk toýy barada döreden täze goşgy setirlerini tanyşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar g...

01.09.2023 Dowamy


Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi
Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat kitaphanasynda «Garaşsyzlyk — bagtyýarlygyň gözbaşy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komiteti bilen bilelikde guralan çäre Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa medeniýet, sagl...

31.08.2023 Dowamy


“Magtymguly Pyragy şygyrýet äleminiň soltany”
“Magtymguly Pyragy şygyrýet äleminiň soltany”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Kerki şäher Geňeşinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli döre...

31.08.2023 Dowamy


Tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
Tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň medeniýet merkezinde Togrul beg adyndaky harby bölüminiň harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramas...

31.08.2023 Dowamy


“Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt”
“Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt”

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki e...

30.08.2023 Dowamy


«Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi
«Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

Darganata etrap medeniýet merkezinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa etrabyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işg...

29.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.