Medeniýet

Öňdebaryjylar sylaglandy
Öňdebaryjylar sylaglandy

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde baýramçylyk çäresini geçirdik. Oňa partiýa agzalarymyz, welaýatymyzyň önümçilik kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar. Ildeşlerimiziň baýramç...

30.09.2023 Dowamy


Aşgabatda «Lebap Handmade Exports» sergisi geçiriler
Aşgabatda «Lebap Handmade Exports» sergisi geçiriler

30-njy sentýabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Lebap Handmade Exports» atly işewürligi ösdürmek taslamasyna (biznes inkubator) gatnaşyjylaryň el işleri görkeziler. Ony görmäge gelenler eminler topary bilen bilel...

29.09.2023 Dowamy


Farap şäher kitaphanasynda täze kitap sergisi guraldy
Farap şäher kitaphanasynda täze kitap sergisi guraldy

Çärjew etrabynyň Farap şäher kitaphanasynda «Kalby buýsançly türkmeniň» atly kitap sergisi guraldy. Türkmen klassyk şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan sergide şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen goşgular ýygyndylar...

29.09.2023 Dowamy


«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»
«Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz»

Beýik baýramyň ― Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda şatlyk-şagalaňa beslenýän dabaralar biri-birine utgaşýar. Şeýle ýatdagalyjy çäreleriň biri Saýat etrabyndaky «Han toý» toý mekanynda geçirildi. «Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― b...

25.09.2023 Dowamy


Baýramçylyga bagyşlandy
Baýramçylyga bagyşlandy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýy mynasybetli Çärjew etrap medeniýet bölüminde «Ak ýollara rowan Watan, dowamata dowam Watan» diýen at bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi. Bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri, işjeň partiýa ag...

23.09.2023 Dowamy


“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”
“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”

Türkmenabat şäherindäki “Lebap” toý mekanynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda “Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap...

22.09.2023 Dowamy


“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç
“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Kerki etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly b...

21.09.2023 Dowamy


“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 5-nji we ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda her ýylyň sen...

21.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.