Medeniýet

“Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi
“Gahryman Arkadagymyz ýaşlara nusgalyk ýörelge” atly hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, bilimler we talyp ýaşlar güni we täze okuw ýylynyň başlanmagy, şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlar bilen umymy okuw sapagyn...

05.09.2023 Dowamy


Ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar
Ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat pagta egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar. Fabrikde şu ýylyň başyndan bäri ýokary hilli nah ýüplükleriň 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleriniň 4 mü...

04.09.2023 Dowamy


"Elimden çykan egnime ýaraşar"
"Elimden çykan egnime ýaraşar"

Hojambaz etrabyndaky 25-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi tarapyndan yglan edilen "Türkmen keşdeçilik sungaty — milli mirasymyz" atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi. Oňa deslapky tapgyrda ýeňiş gazanan zenanlar gatnaşdylar. E...

04.09.2023 Dowamy


“Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
“Ýaşlar – dünýäň geljegi” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebiniň binýadynda etrabyň 30-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň paýhas d...

01.09.2023 Dowamy


“Pähim paýhas ummany-Magtymguly Pyragy”
“Pähim paýhas ummany-Magtymguly Pyragy”

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk toýy barada döreden täze goşgy setirlerini tanyşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar g...

01.09.2023 Dowamy


Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi
Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat kitaphanasynda «Garaşsyzlyk — bagtyýarlygyň gözbaşy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komiteti bilen bilelikde guralan çäre Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa medeniýet, sagl...

31.08.2023 Dowamy


“Magtymguly Pyragy şygyrýet äleminiň soltany”
“Magtymguly Pyragy şygyrýet äleminiň soltany”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň Kerki şäher Geňeşinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli döre...

31.08.2023 Dowamy


Tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
Tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň medeniýet merkezinde Togrul beg adyndaky harby bölüminiň harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramas...

31.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.