Medeniýet

Bilim dokaýan hojalyklaryň sany artýar
Bilim dokaýan hojalyklaryň sany artýar

     Hojambaz etrabynyň obalarynda gadymdan gelýän kilimçilik senedi nesilden nesile geçirilip, mynasyp derejede dowam etdirilýär. Etrabyň Mekan geňeşliginiň hojalyklarynda bolsa bu iş has guramaçylykly ýola goýlupdyr. Şu geňeşligiň...

22.08.2023 Dowamy


Baş baýrama aýdym-sazly çykyşlary taýýarlaýar
Baş baýrama aýdym-sazly çykyşlary taýýarlaýar

     Hojambaz etrap Medeniýet merkeziniň «Şatlyk» halk aýdym we tans topary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna täze eserleri sowgat getirýär. Alijan Umarowyň ýolbaşçylygyndaky topar baş baýrama «Garaşsyzlyk ― buýsanj...

21.08.2023 Dowamy


“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar”
“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýi...

21.08.2023 Dowamy


Türkmenabatda suratkeşleriň bir hepdelik duşuşygy geçirilýär
Türkmenabatda suratkeşleriň bir hepdelik duşuşygy geçirilýär

15-nji awgustda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Lebap welaýat şahamçasynyň Sergiler zalynda suratkeşleriň döredijilik duşuşygy öz işine başlady. Türkmenabat şäherinde ikinji gezek geçirilýän suratkeşleriň döredijilik maslahatyna ýurdumyzyň...

19.08.2023 Dowamy


Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen
Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen

Köýtendag etrap merkezi kitaphanasynda «Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen» diýen at bilen döredijilik agşamy geçirildi. Nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli guralan çärä şu etrabyň wekilleri bilen bir...

19.08.2023 Dowamy


Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri
Arkadag şäheri ekologiýa abadançylykly tebigatyň gözel ýeri

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap Poçta aragatnaşyk merkezinde zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda Arkadag şäheriniň dabaraly açylmagy mynasybetli, şäheri...

19.08.2023 Dowamy


“Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk”
“Baýlyga çalşylmaýan gymmatlyk”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde, ýaş döredijileriň gatnaşmagynda, Gahyrman Arkadagymyzyň Halkymyza peşgegeş beren çuňňur many-mazmunyny, milli r...

17.08.2023 Dowamy


Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar
Berkarar Döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy: täze döwür, täze maksatlar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrabyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, bilim ulgamynda, edara-guramalarynda zähmet çekýän ýolbaşçylaryň, işgärleriň gatnaşmagynda Türkmenis...

17.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.