Medeniýet

“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň...

21.09.2023 Dowamy


“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýatynyň Halaç etrap şahamçasy, Halaç etrap polisiýa bölüminiň ýol gözegçilik gullugy bilen bileli...

20.09.2023 Dowamy


Düşündiriş işleri geçirilýär
Düşündiriş işleri geçirilýär

Şanly ýylymyzyň sentýabrynda üstünlikli geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy gowy netijeler bilen dowam edýär. Döwlet derejesinde asylly däbe öwrülen il-gün bähbitli çärä hemmeleriň işjeň gatnaşýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. “Ýol he...

18.09.2023 Dowamy


Ady äleme dolan sungatym
Ady äleme dolan sungatym

Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy hem-de türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanaw...

14.09.2023 Dowamy


“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi
“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýaşlaryň beýik söz ussadynyň döredijiligini belent ynsanperwer taglym...

13.09.2023 Dowamy


Ilkinji kömegiň usullary düşündirilýär
Ilkinji kömegiň usullary düşündirilýär

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň, welaýat polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň we Türkmenabat garnizonynyň harby awtoulag gözegçiliginiň bilelikde guramagynda welaýatymyzyň çägindäki harby bölüm...

13.09.2023 Dowamy


Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 4-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda bilim maksatly binalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi, täze okuw ýylynyň başlanmagy...

11.09.2023 Dowamy


Arkadag şäheri – geljegiň şäheri
Arkadag şäheri – geljegiň şäheri

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, egsilmez yhlasy, eziz Watanymyza, mähriban halkymyza çäksiz söýgüsi bilen sanlyja ýyllaryň içinde gojaman Köpetdagyň eteginde h...

07.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.