Medeniýet

“Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt”
“Geňeşli maslahat ähmiýetli çözgüt”

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de alyp barýan işleriniň taryhy, syýasy we jemgyýetçilik ähmiýeti barada wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki e...

30.08.2023 Dowamy


«Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi
«Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi

Darganata etrap medeniýet merkezinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Pyragy dillerde dessan» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa etrabyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işg...

29.08.2023 Dowamy


“Saglyk we sport medeni ösüşiň sazlaşykly binýady” atly söhbetdeşlik geçirildi
“Saglyk we sport medeni ösüşiň sazlaşykly binýady” atly söhbetdeşlik geçirildi

     Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar edilmeginiň, raýatlara edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň dünýä derejesine ýetirilmeginiň, ýaş nesilleriň milli ruhda terbiýelenmeginiň, saglyga zyýan ýetirýän ýaramaz endiklere g...

29.08.2023 Dowamy


"Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen" atly döredijilik agşamy geçirildi
"Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen" atly döredijilik agşamy geçirildi

Köýtendag etrap merkezi kitaphanasynda «Arşa galdyň Pyragy Arkadagly Serdar bilen» diýen at bilen döredijilik agşamy geçirildi. Nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli guralan çärä şu etrabyň wekilleri bilen bir hata...

28.08.2023 Dowamy


Türkmen ruhunyň göwher täji
Türkmen ruhunyň göwher täji

Etrabymyzdaky 39-njy orta mekdepde «Türkmen ruhunyň göwher täji» diýen at bilen geçirilen dabaraly maslahat Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlandy. Etrap bilim bölümi bilen bilelikde guran bu çäremize b...

25.08.2023 Dowamy


Pähim paýhas ummany- Magtymguly Pyragy
Pähim paýhas ummany- Magtymguly Pyragy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk toýy barada döreden täze goşgy setirlerini tanyşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar g...

25.08.2023 Dowamy


Awgust maslahaty geçirildi
Awgust maslahaty geçirildi

    Welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýen at bilen bilim işgärleriniň däbe öwrülen awgust maslahaty geçirildi. Welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň mejlisler zalynda guralan...

24.08.2023 Dowamy


“Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Zenan-jemgyýetiň baş sütüni” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň "Türkmenistan" DTB Kerki etrap şahamçasynda bölüminde zähmet çekýän zenanlaryň gatnaşmagynda zenanlaryň hukuklary we borçlary, maşgala mukad...

23.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.