Medeniýet

“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”
“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”

Türkmenabat şäherindäki “Lebap” toý mekanynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda “Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap...

22.09.2023 Dowamy


“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç
“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Kerki etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly b...

21.09.2023 Dowamy


“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 5-nji we ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda her ýylyň sen...

21.09.2023 Dowamy


“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň...

21.09.2023 Dowamy


“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýatynyň Halaç etrap şahamçasy, Halaç etrap polisiýa bölüminiň ýol gözegçilik gullugy bilen bileli...

20.09.2023 Dowamy


Düşündiriş işleri geçirilýär
Düşündiriş işleri geçirilýär

Şanly ýylymyzyň sentýabrynda üstünlikli geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy gowy netijeler bilen dowam edýär. Döwlet derejesinde asylly däbe öwrülen il-gün bähbitli çärä hemmeleriň işjeň gatnaşýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. “Ýol he...

18.09.2023 Dowamy


Ady äleme dolan sungatym
Ady äleme dolan sungatym

Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy hem-de türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanaw...

14.09.2023 Dowamy


“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi
“Manyly ömür–nesillere görelde” atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýaşlaryň beýik söz ussadynyň döredijiligini belent ynsanperwer taglym...

13.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.