Täzelikler

“Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi.
“Türkmen alabaýlary-milletimiziň buýsanjy“ atly sergi çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, etrap merkezi kitaphanasy bilen bilelikde etrap 31-nji orta mekdebiniň binýadynda etrabyň çagalar we sungat mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda  &n...

18.10.2023 Dowamy


Önümçiligiň bäsdeşlige ukyplylygy has ýokarlanýar
Önümçiligiň bäsdeşlige ukyplylygy has ýokarlanýar

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen ykdysadyýetiň hususy bölegini ösdürmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Netijede hususy önümçiligiň bäsdeşlige ukyplylygy has ýokarlanýar, ýurdumyzyň eksport kuwwaty güýçlenýär, importyň ornun...

18.10.2023 Dowamy


“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Çärjew etrap häkimligi we etrap medeniýet bölümi tarapyndan «ak altynly» pellerde gaýratly zähmet çekýän daýhanlaryň armasyny ýetirmek maksady bilen medeni çäreler guralýar. Şeýle çäre golaýda etrabyň «Parahat» daýhan birleşigindäki meýdan düşelge...

18.10.2023 Dowamy


“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Sagdynlyk danalaryň sargydy” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sagdyn-durmuş ýörelgesini,...

18.10.2023 Dowamy


Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy
Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleri Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynsanperwer syýasatynyň şuglasy

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet Serhet gullugynyň 2107 harby bölüminde Döwlet Baştutanymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyza Türkmenistanyň “Arkadag” m...

18.10.2023 Dowamy


Gowy netijeler gazanylýar
Gowy netijeler gazanylýar

Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň geçen dokuz aýynyň iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Olar şu döwür üçin meýilleşdirilen 31 million 165 müň 343 manatlygyň ýerine eýýäm 38 million 309 müň 953 manatlykdan gowr...

17.10.2023 Dowamy


Gruziýanyň “Geosky Airlines” awiakompaniýasy Türkmenabada ilkinji ýük gatnawyny amala aşyrdy
Gruziýanyň “Geosky Airlines” awiakompaniýasy Türkmenabada ilkinji ýük gatnawyny amala aşyrdy

Gruziýanyň «Geosky Airlines» awiakompaniýasynyň howa gämisi Türkmenabadyň Halkara howa menziline ilkinji gonuşy amala aşyrdy. Bu awiakompaniýa häzirki wagtda Tbilisi (Gruziýa) – Zhengzhou (Hytaý) – Türkmenabat (Türkmenistan) – Zaragoza (Spaniýa) – Tb...

17.10.2023 Dowamy


Osty oba kitaphanasynda ýaşlara bagyşlanan kitap sergisi guraldy
Osty oba kitaphanasynda ýaşlara bagyşlanan kitap sergisi guraldy

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Osty kitaphana şahamçasynda «Döwrüň bagtyýar nesilleri» atly kitap sergisi guraldy. Onda türkmen hakynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwet galamyndan çykan k...

17.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.