Täzelikler

“Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Saglyk bagtyýarlygyň söýegi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, okuwçylaryň arasynda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda raýatlaryň öz janyna kast etmeginiň öňüni almak, sag...

20.09.2023 Dowamy


“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi
“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýatynyň Halaç etrap şahamçasy, Halaç etrap polisiýa bölüminiň ýol gözegçilik gullugy bilen bileli...

20.09.2023 Dowamy


Bugdaý ekişine guramaçylykly girişildi
Bugdaý ekişine guramaçylykly girişildi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda oba hojalygyny hem ylmy esasda ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Hormat...

20.09.2023 Dowamy


Dänew etrabynda şala ideg kadaly dowam edýär
Dänew etrabynda şala ideg kadaly dowam edýär

Lebaply ekerançylar şu ýyl 10 müň 200 gektar şaly ekilen meýdandan 47 müň 400 tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýärler. Şu günlerde Dänew etrabynyň daýhanlary hem bu azyklyk ekiniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin oňa göwnejaý ideg edýärler. Etrapda 2...

20.09.2023 Dowamy


Halkara hünärmenleri okuw sapagyny geçdiler
Halkara hünärmenleri okuw sapagyny geçdiler

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň durmuş syýasaty bölüminiň hünärmeni Aýsenem Agabaýewanyň we şol guramanyň Özbegistan Respublikasyndaky wekilhanasynyň çagalar goraglylygy b...

20.09.2023 Dowamy


Özbegistanly hünärmen Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de durmuş işi hünäri boýunça okuw sapagyny geçirdi
Özbegistanly hünärmen Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de durmuş işi hünäri boýunça okuw sapagyny geçirdi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNISEF-iň durmuş syýasaty bölüminiň hünärmeni Aýsenem Agabaýewa Suhanowna we Özbegistan Respublikasynyň durmuş işi boýunça esasy hünärmeni Diana Isaýewanyň guramagynda üç günlük oku...

18.09.2023 Dowamy


Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda nobatdaky söweşini 8-nji oktýabrda geçirer
Döwletjan Ýagşymyradow Bellatorda nobatdaky söweşini 8-nji oktýabrda geçirer

     Ýarym agyr agram derejesindäki söweş Bellator 300 ýaryşynyň çäginde San-Diego (ABŞ) amerikan şäherinde geçiriler. Ýatlatsak, Döwletjan özüniň soňky tutluşygyny şu ýylyň mart aýynda Bellator 292-de geçirdi. Şonda türkmen pälwany e...

18.09.2023 Dowamy


Düşündiriş işleri geçirilýär
Düşündiriş işleri geçirilýär

Şanly ýylymyzyň sentýabrynda üstünlikli geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy gowy netijeler bilen dowam edýär. Döwlet derejesinde asylly däbe öwrülen il-gün bähbitli çärä hemmeleriň işjeň gatnaşýandygyny ýatlamak ýakymlydyr. “Ýol he...

18.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.