Täzelikler

Möwsüm talabalaýyk alnyp barylýar
Möwsüm talabalaýyk alnyp barylýar

Şu günler dowam edýän pagta ýygymy möwsümine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goraýyş bölüminiň işgärleri hem mynasyp goşant goşýarlar. Olar etraplarymyzd...

22.09.2023 Dowamy


Çörek önümlerine isleg artýar
Çörek önümlerine isleg artýar

Ilatyň çörek we çörek önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda Türkmenabat şäherindäki 1-nji çörek kärhanasynda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda çörek we çörek önümleriniň 9 müň 978 tonnasy öndüri...

22.09.2023 Dowamy


“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”
“Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap Diýar!”

Türkmenabat şäherindäki “Lebap” toý mekanynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda “Şan-şöhratyň dünýä ýaýrady, Garaşsyz, Bitarap...

22.09.2023 Dowamy


Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy agaçdan taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär
Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy agaçdan taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiliginiň ministrliginiň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Demirbetonönümleri» kärhanasy ýurduň gurluşyk pudagy üçin önümleri öndürýär. Kärhananyň agajy gaýtadan işleýän ussahanasynda sargyt esasynda iri göwrü...

21.09.2023 Dowamy


Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 31 million manatlykdan gowrak önüm öndürildi
Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda 31 million manatlykdan gowrak önüm öndürildi

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki Zerger «Demirbetonönümleri» kärhanasynda ýurduň gurluşyk-gurnama işlerinde zerur bolan gurluşyk önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda magdan däl gurluşyk materi...

21.09.2023 Dowamy


“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç
“Taryhy ýadygärlikler – buýsançly mirasymyz” atly gezelenç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Kerki etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly b...

21.09.2023 Dowamy


“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi
“Ýol hereketiniň kadalaryny bilýärin” atly wagyz nesihat çäresi geçirildi

     Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 5-nji we ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdeplerinde ýokary synp okuwçylaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda her ýylyň sen...

21.09.2023 Dowamy


“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi
“Garaşsyzlyk göwün ganatym” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrap bilim bölümi bilen bilelikde Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň...

21.09.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.