Täzelikler

Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde
Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň hünär tehniki okuw mekdebinde okaýan talyplaryň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli...

20.10.2023 Dowamy


Döredijilik duşuşygy geçirildi
Döredijilik duşuşygy geçirildi

Saýat etrabynyň Garabekewül şäherindäki medeniýet öýünde geçirilen döredijilik duşuşygy beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlandy. «Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» diýlip atlandyrylan bu çärä etrabyň jemgyýetçilik g...

20.10.2023 Dowamy


Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr
Milli mirasymyz we senetlerimiz kämil sungatyň ajaýyp mirasydyr

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Halaç etrap bölümi, etrap häkimligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Halaç etrap birleşmesi bilen bilelikde Çep...

19.10.2023 Dowamy


Saglygy goraýyş işgärleri bilen duşuşyk geçirildi
Saglygy goraýyş işgärleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komiteti tarapyndan etrabyň Farap şäherindäki hassahanasynda «Saglygym ― baýlygym» atly dabaraly çäre geçirildi. Adyndan belli bolşy ýaly, bu çäre «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň täze wezipelerini üstünl...

19.10.2023 Dowamy


Oba hojalyk möwsümleri talabalaýyk dowam edýär
Oba hojalyk möwsümleri talabalaýyk dowam edýär

Lebap welaýatynda bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde kadaly gögeriş almak boýunça degişli işler dowam edýär. Sebitde ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak hem-de harmanhanalara tabşyrmak boýunça işle...

19.10.2023 Dowamy


Türkmen tebigaty dünýä mirasynyň sanawynda
Türkmen tebigaty dünýä mirasynyň sanawynda

«Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalarynyň, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli welaýat Taryhy we ül...

19.10.2023 Dowamy


Harmanyňyza bereket pagtaçylar!
Harmanyňyza bereket pagtaçylar!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adalatly syýasatynyň çäklerinde iň ileri tutulýan pudaklaryň biri bolmak bilen oba hojalygynda zähmet çekýän kärendeçileriň, daý...

19.10.2023 Dowamy


“Halk maslahaty-Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
“Halk maslahaty-Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kerki etrap komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kerki etrap birleşmesiniň bilelikde gurnamagynda Kerki etrap Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Halk maslahaty barada “Halk maslahaty-Geňeşli iliň döwletli ýoly” ady...

18.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.