Syýasat

Bildirişler

“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi
1 aý öň
Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda...
Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýar
5 aý öň
HORMATLY RAÝATLAR! Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatymyzyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR (2020-nji ýylyň deka...
Türkmenistanyň howa menzillerinde ýük ugratmak boýunça täze hyzmat ýola goýuldy
4 aý öň
Türkmenabadyň halkara howa menziliniň ýolagçy terminalynda we ýük terminalynda ýurduň ähli welaýatlaryna ýük ugratmak hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berildi. Şeýle hyzmat ýurduň beýleki howa menzillerinde hem elýeterlidir. Bildirişde hem ýazylyşy...
Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.