Syýasat

Bildirişler

"Нейтральный Туркменистан" gazeti okyjylaryň arasynda bäsleşik yglan etdi
8 aý öň
     "Нейтральный Туркменистан" gazeti okyjylaryň arasynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» atly bäsleşik yglan etdi Oňa «ýurdumyzyň ajaýyp gazananlaryna bagyşlanan şöhratly ýyl ýazgylaryna özüniň sahypalaryny» ýazmak is...
Kerki etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň we hususy telekeçileriň hem-de welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!
10 aý öň
      Etrabyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 28-nji martynda sagat 10:00-dan 12:00 aralygynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär. Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-d...
"Garagum" žurnalynda ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi
10 aý öň
     "Garagum" žurnalynyň redaksiýasy, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde "Bagtyýarlyk döwri — ylham çeşmesi" atly döredijilik b...
Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.