Syýasat

Bildirişler

"Garagum" žurnalynda ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi
2 aý öň
     "Garagum" žurnalynyň redaksiýasy, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde "Bagtyýarlyk döwri — ylham çeşmesi" atly döredijilik b...
Kerki etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň we hususy telekeçileriň hem-de welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!
1 aý öň
      Etrabyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 28-nji martynda sagat 10:00-dan 12:00 aralygynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär. Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-d...
“Bagtyýar döwrüň zehinli nesilleri!” ady bilen geçirilýän ýaşlar bäsleşigi
1 ýyl öň
Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi, Lebap welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 7-11-nji synplaryň arasynda...
Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.